Om oss

Arrangører


Om Musikkrådene i Viken

Musikkrådene i Viken er fellesorgan for all organisert og uorganisert musikkvirksomhet og musikkaktivitet i fylket. Vi er den regionale paraplyorganisasjonen for musikklivet, og er regionledd av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd 

Musikklivet i vekst – musikkglede for alle 

Musikklivet består av mange aktører: Frivillige, offentlige, amatører og profesjonelle bidrar til at det skapes opplevelser i små og store lokalsamfunn over hele landet. Vi er felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan Vi jobber for at flere skal få oppleve musikk og at de som utøver og fremfører musikk skal få muligheten til å utvikle seg. Som frivillige regionale paraplyorganisasjoner for musikklivet jobber vi med å tilrettelegge forholdene for over 1200 lokale musikklag og -foreninger i Viken. Vi arbeider for å inspirere, støtte opp om, veilede og på alle måter bidra til å legge forholdene til rette for lokale musikkaktiviteter. 

Viken Teaterråd ble etablert 2007. Det er en interesseorganisasjon for amatørteatergrupper i Viken. Hovedoppgaven er å fremme felles saker og behov for feltet. I tillegg lette rammebetingelser og lage arenaer for å heve det faglig og organisatorisk arbeid i gruppene. Viken Teaterråd har driftsmidler fra Akershus Fylkeskommune, deler ut fylkeskommunale amatørteatermidler og sender ut teater i sosiale institusjoner. Medlemmensøker også voksenopplæringsmidler og momsrefusjon gjennom oss og vår hovedorganisasjon. Viken Teaterråd har en ansatt, 64 medlem og kontor på Strømmen. 

 

Viken barne- og ungdomsråd (VIKENBUR) er et fylkesregionalt samarbeidsorgan for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Viken og andre ikke-kommersielle organiserte ungdomsgrupper på fylkesplan. Vi er et kontaktledd mellom organisasjonene, fylkespolitikerne og fylkesadministrasjonen. 

VIKENBUR skal fremme forståelsen for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet, og er et talerør overfor fylkeskommunale myndigheter i barne- og ungdomspolitiske spørsmål. VIKENBUR er også et service- og kompetansesenter for organisasjonene, og gjennom sitt arbeid ivaretar VIKENBUR organisasjonenes interesser for blant annet når det gjelder bevilgnings- og tilskuddsordninger. 

VIKENBUR holder til på Strømmen og har en ansatt. For tiden har vi 55 regionale medlemsorganisasjoner under vår paraply. 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. Formålet med FNF er å sette natur- og friluftslivssaker på dagsorden, og påvirke relevante plan- og saksprosesser som har konsekvenser for natur- og friluftsliv. Nasjonalt drives FNF av Den Norske Turistforening (DNT), Friluftsrådendes Landsforbund (FL), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norges Naturvernforbund og Norsk Friluftsliv. FNF har et eget styre og en ansatt fylkeskoordinator i hvert av de gamle fylkene.


Viken idrettskrets er et resultat av sammenslåingen mellom Akershus, Buskerud og Østfold fylker. Idrettskretsen består av ca. 1.500 idrettslag, 51 idrettsråd og 55 særidretter og utgjør om lag 22% av medlemsmassen i norsk idrett. Idrettskretsen har samarbeid som metode, og gleder seg stort over å samarbeide på tvers av frivillig sektor i forbindelse med Pandefri.

 

Samarbeidspartnere